Általános szerződési feltételek

A https://csillichocobons.com webáruház üzemeltetője:

Név: CSIPIBON KFT.
Székhely: 8638 Balatonlelle Rákóczi u 232.

Elérhetőségek:
Telefon: +36 70 334 5423
Email: info@csillichocobons.com
Cégjegyzékszám: 14-09-315282
Adószám: 25580602-2-14
Bankszámlaszám: Somogy Takarék 67000193-16200106
Az üzem nyilvántartási száma: 131388 kiállítója: Somogy Megyei Kormányhivatal, Marcali Járási Hivatal, Marcali Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatala
Statisztikai számjel: 25580602-8110-113-14
NÉBIH FELIR azonosító szám: AA 5880135

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos észrevételeit az info@csillichocobons.com email címen írásban jelezheti. A webáruházban nyújtott szolgáltatásaink igénybevételére, csak az ÁSZF elfogadását és előzetes regisztrációt követően van mód. Az ÁSZF elfogadásával Ön a rögzítésre került szerződési feltételeket magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, így kérjük, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit a szerződési kikötések elfogadását megelőzően jelezze felénk.Kínálatunkban prémium minőségü Belga, Francia csokoládéból készült bonbonokat, táblás csokoládékat, és szezonális termékeket, mint pl. a forrócsokoládés pálca, szaloncukor, ajándék mézeskalács talál. Csokoládéinkon kívül kézműves foglalkozásokra jelentkezhet, csapatépitő tréningek lebonyolitását is vállaljuk, illetve műhelylátogató programjainkon vehet részt foglalással.

 

1. Távollevők között létrejövő szerződés

A szerződés tárgya a Csipibon Kft. internetes áruházában található és megvásárolható valamennyi árucikk.

Az árucikkek tulajdonságait, részletes jellemzőit, különös tekintettel a termék vételárára az árucikkhez tartozó konkrét hivatkozási oldalra kattintva ismerheti meg.A megrendelés elküldésével és annak a Csipibon Kft. emailje által történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26) Kormányrendelet alapján a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés jön létre a Csipibon Kft. 8638 Balatonlelle Rákóczi u. 232. (cégjegyzékszám: 14-09-315282, adószám: 25580602-2-14, bankszámlaszám: 67000193-16200106) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint.A Szállító köteles posta vagy futárszolgálat útján a Vevő által kiválasztott termék(ek)et a Vevő által a rendelés folyamán megadott szállítási címre eljuttatni, illetve amennyiben a Vevő ezen igényét a megrendelés során jelezte a személyes átvétel lehetőségét biztosítani.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben utánvétes fizetési módot választott a rendelési folyamat során.

2. Elállási jog gyakorlása

A Vásárló a szerződéstől 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó elállási jogáta) termék adásvételére irányuló szerződés eseténaa) a terméknek,ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát

a) a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor); vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat (https://csillichocobons.com/wp-content/uploads/2022/11/Elallasi-nyilatkozat.pdf)  útján gyakorolhatja.

c) A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakolhatja.

d)

Az elállásra vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Vásárló a határidő utolsó napján nyilatkozatát postára adja. Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.A Szállító a Vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.Szállító mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szállító vállalta e költség viselését.Kivételek az elállási jog gyakorlása alólA Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogáta) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállásra való jogát. Fentiek értelmében Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a terméket Szállító kifejezetten a Vevő utasításainak megfelelően, egyedi rendelés alapján állította össze. Abban az esetben azonban, ha a Vevő a Szállító által már elkészített kreációk közül választja ki a terméket, úgy Vevő jogosult a fent már részletezettek szerint 14, azaz tizennégy napon belül elállási jogát gyakorolni. Ha a Szállító által előre elkészített csokoládé nylon csomagolását a Vevő felbontotta, úgy tekintettel arra, hogy a termék további felhasználása, vagy értékesítése termék természeténél fogva nem lehetséges a Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja. Az esetleges vásárlói panaszok, vagy a Vevő általi gyakorolt elállási jog alkalmával termék és csomagolásának hiánytalanságát és sérülésmentességét a Szállító minden esetben megvizsgálja. A Vásárló köteles a csomag visszaküldésével kapcsolatos költségeket megfizetni, a Szállítónak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni. A csomag Szállítóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A megvásárolt, hiánytalanul és sérülésmentesen visszajuttatott, ugyanakkor nem a Vásárló egyedi rendelése alapján összeállításra került termék vételárát az elállást követő legkésőbb 14 napon belül Szállító megtéríti Vásárló részére.

 

3. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36 70 334 542
 • Internet cím: https://csillichocobons.com/
 • E-mail: info@csillichocobons.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.huA területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető TestületCím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36Telefonszám: 06-72-507-154Mobil: +36 20 283-3422E-mail: info@baranyabekeltetes.huHonlap: www.baranyabekeltetes.hu Bács-Kiskun Megyei Békéltető TestületCím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764Fax: 06-76-501-538E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.huHonlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető TestületCím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszám: 06-66-324-976Fax: 06-66-324-976E-mail: bekeltetes@bmkik.huHonlap: www.bmkik.hu Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető TestületCím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090E-mail: bekeltetes@bokik.huHonlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Budapesti Békéltető TestületCím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.Telefonszám: +36-1-488-21-31E-mail: bekelteto.testulet@bkik.huHonlap: bekeltet.bkik.hu Csongrád-Csanád Megyei Békéltető TestületCím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszám: 06-62-554-250/118E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.huHonlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Megyei Békéltető TestületCím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.Telefonszám:06-22-510-310E-mail: bekeltetes@fmkik.huHonlap: www.bekeltetesfejer.hu Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető TestületCím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefonszám: 06-96-520-217E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.huHonlap: www.bekeltetesgyor.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető TestületCím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745Fax: 06-52-500-720E-mail: bekelteto@hbkik.hunemes.brigitta@hbkik.huHonlap: www.hbmbekeltetes.hu Heves Megyei Békéltető TestületCím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellékMobil: 06-30-967-4336E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető TestületCím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.Mobil: 06-20-373-2570E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.huHonlap: www.jaszbekeltetes.hu Komárom-Esztergom Megyei Békéltető TestületCím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető TestületCím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.Telefonszám: 06-32-520-860Fax: 06-32-520-862E-mail: nkik@nkik.huHonlap: www.nkik.hu Pest Megyei Békéltető TestületCím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.Telefonszám: 06-1-269-0703Fax: 06-1-474-7921E-mail: pmbekelteto@pmkik.huHonlap: http://panaszrendezes.hu/
Somogy Megyei Békéltető TestületCím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.Telefonszám: 06-82-501-000E-mail: skik@skik.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető TestületCím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Telefonszám: +36-42-420-280Fax: +36-42-420-180E-mail: bekelteto@szabkam.huHonlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu
Tolna Megyei Békéltető TestületCím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emeletTelefonszám: 06-74-411-661Fax: 06-74-411-456E-mail: kamara@tmkik.hut-tiv@tmkik.hu Vas Megyei Békéltető TestületCím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.Telefonszám: 06-94-506-645Fax: 06-94-316-936E-mail: pergel.bea@vmkik.huHonlap: www.vasibekelteto.hu
Veszprém Megyei Békéltető TestületCím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111E-mail: info@bekeltetesveszprem.huHonlap: www.bekeltetesveszprem.hu Zala Megyei Békéltető TestületCím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.Telefonszám: 06-92-550-513Fax: 06-92-550-525E-mail: zmbekelteto@zmkik.huHonlap: www.bekelteteszala.hu

ODR – Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

4. Termék és kellékszavatosság

 

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerinta) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagyb) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogszabályban előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogya) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagyc) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

5. Adatkezelés

Szállító kijelenti, hogy a Vásárló által a Szállító rendelkezésére bocsájtott adatok a információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, továbbá az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.A Vásárlónak a regisztráció során kifejezetten és előzetesen hozzá kell járulnia a személyes adatai (természetes személy esetén: neve, szállítási címe; esetleges szállítási címe, telefonos és elektronikus elérhetősége; gazdasági társaságok, vállalkozások esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszáma; adószám, statisztikai számjel).A webáruház használata során a Csipibon Kft . részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az alvállalkozója (Pl: Posta vagy futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez) részére történik.A kiszállítást teljesítő futárszolgálat a szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezeléséről.Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja a Csipibon Kft-nek, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Csipibon Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.A Csipibon Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel: esetleges vevői reklamációk intézése, megrendelések intézése.A Vevő kifejezett hozzájárulása esetén, a regisztráció során kifejezett hozzájárulása során feliratkozhat a Szállító által működtetett hírlevélre. Szállító a Vevő által megadott adatokat bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@csillichocobons.com e-mail címen.

6. Szavatosság

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

7. A Csipibon Kft Csillichocobons csokiműhely webáruházában történő böngészés

A Csillichocobons weboldalán regisztráció nélkül is böngészhet, megismerkedhet különleges termékeinkkel és árainkkal. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz az ÁFÁ-t tartalmazzák és magyar forintban értendők. Vásárlás azonban csak regisztráció után lehetséges. Szállító garantálja, hogy a termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A webáruházunk nem mutat készletet, de csak olyan alapanyagok vannak feltüntetve a weboldalon, amelyek raktárkészleten találhatóak. Minden megrendelést a megrendelést követő 48 órán belül visszaigazolunk.

Készlettel kapcsolatban (különösen nagy mennyiségű rendelés esetén) telefonon is módjában áll érdeklődni ügyfélszolgálatunkon. A rendelést követően a csokoládé elkészítése a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 3 munkanapon belül elkezdődik, melynek időtartama egy nap. A megrendeléstől számítottan a csokoládék kézhezvétele maximum 4-6 munkanapon belül várható.

8. A vásárlás menete

 

Vásárlás az Webáruházban

Első lépésként válassza ki azt az alapcsokoládét, melyre a rendelés során a különböző feltétek közül válogathat. A feltétek öt kategóriába vannak sorolva, egy csokoládéra maximum öt feltét választható. A feltétet a „hozzáad” gombbal tudja kiválasztani. Ha a kiválasztott feltétekkel a terméket meg szeretné megvásárolni a „Kosárba” gombra kattintva teheti meg, majd a későbbiekben a megjelenő képernyőn beállíthatja a kívánt mennyiséget, illetve fantázianevet is adhat elkészített kompozíciójának.

A kosár tartalma

A kosár tartalma mindig megjelenik, miután árut rakott bele. A kosár tartalma ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg nyomon követhető. Ez bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Egy tétel törléséhez kattintson a Kosár tartalma ablakban, a termék darabszáma melletti „x” gombra. Ha befejezte az áruk összeválogatását, a „Szállítási és fizetési adatok megadása” gomb megnyomásával léphet tovább. A megjelenő ablakokban ellenőrizze, és ha szükséges módosítsa adatait, majd a Megrendelés gombra kattintva véglegesítse megrendelését. A kézbesítés szempontjából fontos, hogy olyan – lehetőleg mobil – telefonszámot adjon meg, amin napközben is el tudjuk érni.A rendelés elfogadásaA rendelés beérkezéséről és elfogadásáról a rendszer automatikus e-mailt küld önnek. Ha bármilyen probléma merül fel a megrendelt termékekkel kapcsolatban, vagy az egyébként szükségessé válik, a megadott telefonszámon fogjuk keresni önt.A termékek szállítási módjaCsomagjainkat a GLS futárszolgálat segítségével szállítjuk ki. A GLS futárszolgálat vállalja, hogy azokat a feladást követő munkanapon, munkaidőben (8-17) kézbesíti a címzettnek. Ha szükséges, a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a Címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, a GLS a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a GLS a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a helyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a küldeményt a jogosult átveheti. Garanciát csak a termékgyártásából eredő sérülésekre, állagromlásra vállalunk a csokoládét illetően. A helytelen tárolásból, szállításból eredő állagváltozás, törés, olvadás a vevő felelőssége.Házhozszállítási költségA megrendelt áruk értékétől függően a következő szállítási költségeket számítjuk fel:Megrendelés értékeCsomagolási és szállítási költség0- 20 000 Ft-ig 1.770 Ft+áfa20 000 Ft-tól ingyenesA fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, és csak Magyarországon történő kiszállítás esetén érvényesek. Külföldi szállítás esetén pontos cím ismeretében tudunk árajánlatot adni, ezzel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat az info@csillichocobons.com e-mail címen.Csomagolási költségA termékeket megfelelő méretű karton dobozba csomagoljuk. Ezért külön költséget nem számítunk fel.Túlsúlyos csomagAmennyiben 20kg feletti összsúlyú csomagot rendel, azt kénytelenek leszünk több dobozba csomagolni, egy csomag tartalma nem lehet ennél a tömegnél magasabb.

Szállítási határidők

Legtöbb termékünk és alapanyagunk állandóan van készleten. A rendelést követően a termék elkészítése a lehető legrövidebb időn belül, de maximum három munkanapon belül elkezdődik, melynek időtartama egy nap. A megrendeléstől számítottan a csokoládék kézhezvétele maximum 4-6 munkanapon belül várható. Amennyiben ez bármilyen oknál fogva nem megoldható, felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott telefonszámon vagy e-mailben és tájékoztatjuk a lehetőségekről.

Fizetési mód

A Csipibon Kft. Csillichocobons csokiműhely webáruházában többféle fizetési mód közül választhat.
1,) Rendeléskor előre utalás a megadott bankszámlaszámra: a rendelési folyamat során az általunk megadott bankszámlaszámra kérjük a vásárlás összegét elutalni. Az összeg számlánkon történő jóváírását követően történik a csokoládé postázása.
2,) Utánvéttel történő fizetés nem elérhető webáruházunkban.
3,) Bankkártyás fizetés a weboldalon: A Barion online bankkártyás fizetési rendszerén keresztül bankkártyával is tud vásárolni. Ezt az opciót választva a bankkártyája számát kell megadnia, és annak lejárati határidejét, ezután követve az utasításokat, vásárolhat bankkártyájával.

A reklamáció menete

Amennyiben a vásárlás során bármilyen panasza merül fel, úgy azt kérjük jelezze e-mailben az info@csillichocobons.com címen. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 8 napon belül választ adunk, indokolt esetben a terméket cseréljük. Ha ezen az úton nem sikerül panaszát rendezni, forduljon fent említett felügyeleti szerveinkhez.Jogviták rendezéseAz általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A Csipibon Kft. és a Vásárló rögzítik, hogy vitáikat elsősorban tárgyalásos úton próbálják rendezni.2.3 Amennyiben a peren kívüli megegyezés nem lehetséges, úgy a felek elfogadják, a Csipibon Kft. székhelye szerinti, területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét, jelen esetben a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.2.4 Szerződés szempontjából vis maiornak számít, tehát sem a Csipibon Kft, sem a Vevő nem tartozik felelősséggel háborús cselekmények, hagyományos és elektronikus szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, tűzvész, villámcsapás, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi, a rendőrségiés a nemzetbiztonsági törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében. Ezek az esetek a feleket a általános szerződési feltételekben vállalt kötelezettségeik teljesítésébenkorlátozzák, vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak.